الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………………………………………………………..19
ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها……………………………………………………………………………………………….20
گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها…………………………………………………………………………21
بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………………………………………………………….21
الف: بین المللی شدن شرکتها………………………………………………………………………………………………………21
ب: کسب قدرت………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت………………………………………………………………………….23
الف: آزادی خرید وفروش…………………………………………………………………………………………………………..23
ب: تسهیل رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….24
گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه………………..25
بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………….26
الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری………………………………………………………………………26
ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه………………………………………………………………………………………………27
بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه……………………………………………………………..29
الف: معنا ومفهوم انحلال……………………………………………………………………………………………………………29
ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………………………..32
بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………….33
الف: معنا ومفهوم تصفیه…………………………………………………………………………………………………………….33
ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………………………………34
بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………35
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………..36
بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی…………………………………………….36
الف: تبیین موضوع حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………..37
ب: حقوق رقابت تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………………………………………………………..39
ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………………………………………………………….39
1- در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
2- در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………….40
3- درآسیا……………………………………………………………………………………………………………………….42
بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………………………………………………………..42
فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………45
بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………………………………………………………….46
گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن…………………………………………………………………………46
بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46
الف: تعریف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46
ب: جایگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51

1- معاهده ی رم………………………………………………………………………………………………………….51
2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………………………………………………………….53
بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری………………………………………………….54
الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54
1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55
1-1ادغام با تشریفات مختصر……………………………………………………………………………….57
1-2 ادغام باتشریفات طولانی……………………………………………………………………………..59
1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..60
2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63
ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….64
1- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64
2- بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68
1-1 سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69
1-2 سهامدار سفیه…………………………………………………………………………………………………..70
1-3 سهامدار صغیر……………………………………………………………………………………………..70
گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..72
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72
ب: ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75
ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78
1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78
2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81
1- ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82
بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.
گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.
بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87
بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97
الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97
ب: جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99
بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102
فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106
بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109
الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109
1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110
2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111
ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112
بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114
الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114
ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116
ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117
بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118
بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118
الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118
ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120
بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121
الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121
ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122
ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123
د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136
چکیده
کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولایحه اصلاحی1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.
درماده592 تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.
واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها
فصل اول: مقدمه

الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:
کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال 1390 تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرآیندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.
همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.
پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال 90 می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:
1- اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی 90 به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .
2- خزاعی، حسین ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول و دوم (تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384)،نشر قانون 1385 . نتیجه بحث: در حقوق ایران ادغام تا سال 1350 مورد نظر قانون گذار نبود. در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی این مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو یا چند شرکت در یکدیگر جذب می شوند تجزیه یکی از اشکال متفاوت ادغام است و عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است و در مواردی کاربرد دارد که بین سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگی از عوامل عمده آن می باشد.
3- تفرشی، محمد عیسی، بیگی حبیب آبادی احمد، نشریه جامع شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز مهر 1380. تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. نتیجه بحث: ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد و مستلزم انحلال بدون تصویه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت های سهامی ادغام کننده می باشد پدیده ای نو در روابط قرار دادی است .
4- جهانخانی، علی، علی ثقفی، اصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها، تحقیقات مالی، بهار وتابستان 1385. نتیجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بیشتر جنبه مالی دارد تاحقوقی باید ابتدت انگیزه های شرکتهای هدف و خریدار راشناخت سپس درمورد میزان موفقیت یا شکست آنها صحبت کرد. این مقوله بیشتر در کشورهای آمریکا و اروپا رخ داده است.
5- بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی 1383. نتیجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا باید انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هریک را وارسی کرد. متاسفانه هیچکدام از این انواغ مختلف ادغام در ایران رخ ندنده است. ضمنا باید به حقوق سهامداران اقلیت توجه ویژه داشت مثلا درکشور امریکا برای مخالفان طرح ادغام یک ارزش منصفانه در نظر می گیرد وآنها را از شرکت اخراج می کند.
6- سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجاری ونقش آن درسیاستگذاری بازار، تهران انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1390. نتیجه بحث بدین صورت است که به مقوله ی حقوق رقابت بیشتر ازآانکه از دید تجاری بررسی شود از دید مالی بررسی می شود و در آن اجرای سیستم ادغام وتمرکز واحدهای تجاری را درچند کشور بررسی می کند.
ج: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بحث ادغام و تجزیه شرکتها را نظر به تحولات صورت گرفته در حوزه تجارت و اقتصاد می توان یک ضرورت حقوقی- اجتماعی و تجاری تلقی کرد. بررسی ابعاد و آثار حقوقی دو عمل ادغام و تجزیه شرکتها در حقوق ایران- به ویژه در پرتو لایحه جدید قانون تجارت- موضوعی جدید و نیازمند بررسی می باشد.
ح: اهداف مشخص تحقیق
مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه
ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

د: سؤالات تحقیق
1- آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
2- آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
3- در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟
ز: فرضیه‏های تحقیق
1- مقررات لایحه جدید در باب ادغام و تجزیه با قانون فعلی تجارت متفاوت می باشند.
2- ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است.
3- بنابر لایحه جدید، شرکتهای بیشتری قابلیت ادغام با شرکت های دیگر را دارند.
س: تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
ادغام: همبستگی یا یکی شدن دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید
تجزیه: نتیجه جدایی، انفکاک و تقصیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلا موجود یا جدید تاسیس است که در فرض اخیر گفته می شود که شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. که عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است.
ش: شرح کامل روش
روش نگارنده در این تحقیق توصیفی،حقوقی و تحلیلی می باشد. ضمن توصیف هر پدیده به بررسی و تحلیل حقوقی آن پرداخته می شود. شیوه و روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع و ماخذ اعم از. کتب و مقالات و پایان نامه به زبان فارسی،انگلیسی می باشد. علاوه بر این به اقتضای هر مبحث به قانون یا لایحه جدید قانون تجارت آراءوحدت رویه، دکترین و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه توجه شده و منابع آن هم به صورت پانویس آورده می شود
فصل دوم: کلیات
(مفهوم و ماهیت عمل حقوقی ادغام و تجزیه از دیدگاه قانون تجارت وحقوق رقابت)
بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن با تبدیل،انحلال و تصفیه
دراین بخش ابتدا مفهوم ادغام وتجزیه رابیان خواهیم کرد وآن را با سه مقوله ای که مورد توجه حقوقدانان و قانونگذار بوده است یعنی تبدیل، انحلال و تصفیه مقایسه می کنیم.
گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه)
دراینجا بطور کلی ادغام و تجزیه بیان می شود و اهداف وانگیزه هردو بیان خواهد شد.
بند اول: تبیین موضوع ادغام
شرکت همانطوری که در یک لحظه بوجود نمی آید در یک لحظه هم خاتمه پیدا نمی یابد. تغییر یک شرکت به یک شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکت دیگر شود تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شود تغییر ماهوی است. در حقوق شرکت های فرانسه ادغام و تبدیل شرکتها مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه FUSION خوانده می شود دو یا چند شرکت تبدیل به یک شرکت می شوند. این امر به دو صورت انجام می شود؛ درحالت اول دو یا چند شرکت منحل می شوند ودارائی هرکدام آورده شرکت جدید التاسیس را تشکیل می دهد که اصطلاحا” fusion-scission نامیده می شود. درحالت دوم یکی ازچند شرکت باقی می ماند وشرکت های دیگر را در خود جذب می نماید که اصطلاحا” fusion-absorption گفته می شود. در هردوحالت شرط اساسی این است که تمام شرکتهای منحل شده شرکای شرکت جدید را تشکیل دهند. دراین حالت انحلال بدون تصفیه شرکت ها صورت می گیرد. بنابراین شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبدیل به کار می رود، دراین صورت همه شرکتهای منحل و شرکت جدیدی تاسیس می شود بنابراین شخصیت حقوقی تداوم ندارد.1
ادغام درشرکتهای تجاری معمولی است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصیت حقوقی به یک شرکت تبدیل می شوند و درواقع قدرت اقتصادی قوی تری را برای انجام پروژه های بزرگتر وسنگینتر بوجود می آورد. درصورت ادغام اعضای دو شرکت دریک شرکت متمرکز می شوند. بنابراین ادغام مستلزم اینست که دوشرکت ازیک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. درقانون تجارت ازادغام شرکتها اعم ازشرکت سرمایه یا شرکت اشخاص یا شرکت تعاونی بحثی به میان نیامده است و جای آن در قوانین فعلی ما، خالی است و درلایحه قانون تجارت سال 1347 کلمه ادغام دیده نمی شود. بنابراین برای اولین مرتبه قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350فصل هجدهم ماده 95 تا 107را به ادغام شرکتهای تعاونی موضوع بحث خود قرار داده است . قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سال1370 نیزماده 53 را به ادغام شرکتهای تعاونی اختصاص داده است. ولی درقانون اخیر به تفسیر ازادغام نوشته نشده است. هیچ کدام از قوانینی که ادغام را پذیرفته اند ادغام را تعریف نکرده اند2. شناخت انگیزه ها واهداف معاملات تصاحب وادغام مهمترین بحث درتحقیق های مرتبط با استراژدی مذکوراست. انگیزه ها واهداف مذکور، مهمترین شاخص ارزیابی میزان موفقیت یا شکست معاملات است که سعی می کنیم چند نمونه از آنها را بیان داریم.
یکی ازانگیزه های تصاحب و ادغام شرکتها دستیابی به صرفه جویی در مقیاس است. افزایش دراندازه، حجم تولید هزینه بهای تمام شده محصولات را کاهش می دهد. کاهش بهای تمام شده به علت افزایش تولید راصرفه جویی در مقیاس گویند. براساس مطالعات clark و دیگران درسال 1990زمانی که اندازه شرکتهای خریداری3 وهدف کوچک می باشند ، صرفه جویی در مقیاس پس انجام معاملات افزایش می یابد 4 .
صرفه جویی در حیطه5؛ براساس دیدگاه porter (1991) یکی ازاهداف وانگیزه های تصاحب وادغام شرکتها دستیابی وصرفه جویی درحیطه می باشد. هنگامی که بهای تمام شده تولید مشترک دو محصول دریک شرکت کمتراز جمع بهای تمام شده تولید محصولات مذکور در دو شرکت مجزا است صرفه جویی درحیطه بدست آمده به عبارت دیگراستفاده ازظرفیت ازطریق تولید دو یاچند محصول مشابه منجر به صرفه جویی درحیطه است. به عنوان مثال شرکتی که درخودرو سواری و کامیون مزیت دارد درتولید اتوبوس نیزمزیت دارد. شرکت مذکور دانش و ماشین آلات تولید محصولات متفاوت را مشترکا” قابل استفاده می کند.6
افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار؛ براساس استراتژی تصاحب وادغام شرکتها، سهم بازارشرکتهای خریداررا افزایش وتعداد رقباکاهش می یابد. شرکتهای خریدارسعی دارند با تصاحب رقبا قدرت وکنترل بازار رابدست آورند و رهبری قیمت محصولات (قدرت بازار) را بر عهده بگیرند.7
کاهش هزینه مالی وافزایش ظرفیت بدهی؛ با افزایش اندازه شرکت هزینه های مالی شرکتهای هدف8 وخریدارکاهش می یابد. شرکتهای بزرگ می توانند بدهی های بابهره بالا درشرکت های هدف را بانرخ بهره پائین ترجایگزین وتامین کنند. هم افزایی ناشی ازافزایش ظرفیت بدهی می تواند به دوصورت استفاده ازظرفیت خالی شرکت ویا ایجاد ظرفیت بدهی جدید ناشی ازافزایش جریان نقدی وکاهش ریسک شرکت هدف، باشد.9
استفاده ازظرفیت مالیاتی؛ شرکت زیان دیده انتخاب مناسبی برای تصاحب وادغام توسط شرکت های سوداور به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی ناشی از زیان عملیاتی می باشند. کاهش مالیات بر درآمد شرکت خریدار یکی از انگیزه های اساسی ادغام شرکتها است. شرکتی بازیان انباشته فراوان وقابل استهلاک (که آن را از گذشته به آینده منتقل می سازد) برای تصاحب توسط شرکت که سود آوری کافی دارد بسیار مناسب وبه صرفه اقتصادی است.10 برای اولین باراعمال کنترل برتمرکز وادغام شرکتها در سال 1965آغازشد که درحال حاضراصول وقواعد مربوط به این زمینه درقانون معاملات عادلانه مصوب 1973محفوظ است. براساس قانون تجارت عادلانه ادغام وقتی واقع می شود که دو یا چند شرکت حالت تمایزخود راازدست بدهند. بنابراین ادغام ممکن است حتی اگراکثریت سهام دردست اشخاص دیگرقرار داشته باشد واقع شود. ترکیب وادغام واحدهای تجاری بخش مهمی ازصحنه تجاری بویژه درکشور امریکا به شمار می رود.
موضوع ادغام شرکتها درعلم حسابداری به طورتخصصی بررسی می شود به جایگاه مدیران، شرکا، شرکت، سهامدار و… توجه خاص شده، دقیقاعکس این موضوع درعلم حقوق مشهود است.
ترکیب(ادغام) واحدهای تجاری رسمی سه نوع است:
1- جذب قانونی؛ که درآن یکی ازشرکتهای ترکیب شونده شخصیت قانونی و جداگانه خود راازدست می دهد وشرکت دیگر با داراییها و بدهیهای هر دو شرکت به فعالیت ادامه می دهند،
2- تلفیق قانونی؛ که درآن شرکتها ترکیب شونده برای تشکیل یک شرکت جدید به یکدیگر می پیوندند،
3- تحصیل سهام؛ که درآن شرکتهای ترکیب شونده، موجودیت جداگانه خود را حفظ می کنند ویک شرکت مالک سهام عادی شرکت دیگر می شود.11
ترکیب یاادغام واحدهای تجاری مستلزم الحاق مالکیت دو یاچند شرکت است که قبل ازترکیب به طورجداگانه ومستقل هستند. ترکیب واحدهای تجاری نیز ممکن است به صورت ترکیب دوستانه و ترکیب غیر دوستانه انجام شود.درترکیب دوستانه مدیریت شرکتها که درگیرترکیب هستند درمورد شرایط ترکیب به توافق میرسند وتوصیه می کنند که ترکیب توسط سهامداران تصویب شوند. درترکیب غیر دوستانه مدیریت شرکتهای درگیرترکیب قادر نیستند درمورد شرایط ترکیب به توافق برسند ومدیریت یکی ازشرکتها مستقیما” به سهامداران شرکت دیگرپیشنهاد مناقصه می دهد.12
بند دوم: تبیین موضوع تجزیه
همانطورکه دربحث ادغام گفتیم شرکتها ممکن است تغییر شکل دهند ممکن است این تغییر شکل دائمی باشد و با انحلال شرکت خاتمه یابد یا این تغییرشکل جزئی بوده و درشرکت تغییراتی ایجاد کندکه این فرایند ادغام یا جذب نام دارد. یکی دیگر از این تغییرات تجزیه شرکتهاست، تجزیه ی شرکتها درفرهنگ حقوقی ما جایگاهی ندارد ودرحال حاضر درهیچکدام ازقوانین، مقررات خاصی راجع به تجزیه وجود ندارد، حتی اصطلاح تجزیه مورد استفاده قرار نگرفته است .
تجزیه عملی خلاف طبیعت شرکت های تجاری است. درشرکتهای تجاری همیشه سرمایه بیشتر،قدرت بیشتر، مدیریت قویتر و عملیات گسترده تر نیاز هست. تجزیه درمواردی کاربرد پیدا میکند که بین سهامداران اختلاف باشد و دو دستگی ازعوامل گسترده آن است. خیلی کم اتفاق می افتد که تجزیه شرکت به علت گستردگی فعالیت شرکت درشاخه های مختلف داخل درموضوع آن صورت گیرد. درتجزیه شرکت معمولا شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده محومی گردد. ولی درمواردی خوش بینانه که تجزیه برای احتراز ازتراکم زیاد اموراست شخصیت حقوقی ادامه پیدا می کند.13
یکی دیگر ازانگیزه ها که باعث تجزیه شرکتها می شود بحث افزایش بیش ازاندازه شرکت است که باتقسیم آن شاید بتوان مدیریت و کارآمدی بهتری را مشاهده کرد. بحث مربوط به مدیریت که نقش اصلی درموضوع شرکتهاست همواره با چالش هایی همراه بوده است، افراد برای بدست اوردن قدرت فرماندهی(مدیریت) در شرکت مجبورند پشت میز مدیریت بنشینند ودر صورت عدم موفقیت وناکارایی وشکست دراین پست، همواره مسیر پیشرفت شرکت به سمت رکود می رود وبامعظل ورشکستگی روبرو می شود و اولین فرضیه ای که به ذهن می رسد بحث تجزیه وتقسیم شرکت، متبادر می شود. بعضی نویسندگان معتقدند با تجزیه یک شرکت بهترمی توان آن را مدیریت و ساماندهی کرد، البته به نظرمیرسد تجزیه راهکارآخر، قبل از تصفیه وانحلال شرکت باشد. درتجزیه شرکت ها معمولا” شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده محو می گردد و درشرکت جدید متبلور می شود. هرچند قانون تجارت و لایحه قانون تجارت سال1347بحثی را مربوط به تجزیه از خود بروز ندادند، لیکن لایحه جدیدقانون تجارت تقدیمی به مجلس، به صورت مفید ومجزا این بحث را تشریح وتفکیک می کند.
طبع حقوقی تجزیه شرکتها بدین منوال است که شرکت تجزیه شونده تاسیسات وتجهیزات خود رابه شرکتهایی که اختصاصا” برای هربخش ازآن تشکیل شده اند انتقال می دهد؛ عملیات مرتبط می تواند به عنوان روش عدم تمرکزدریک بنگاه اقتصادی بزرگ، با روش تخصصی نمودن یک فعالیت مرکب به اجرا درآید.آنچه درعمل بیشترملاحظه می گردد، تقسیم دارایی شرکت تجزیه شده میان شرکتهایی ازپیش موجود واجد همان نوع فعالیت است. از نقطه نظراقتصادی، با وجود مزایای تمرکزوادغام شرکتها این تجربه حاصل شده که یک شرکت دائما”و به طور نامحدود نمی تواند بزرگ شود. بنگاه پس ازرسیدن به مراحلی که درهرنوع فعالیت تفاوت می کند، هزینه بیشتر و بازدهی کمتر از خود نشان می دهد. به این دلیل رقابت بندی آن در بازار کاهش می یابد ومی توان مغلوب رقیبان شود. نیازبه تجزیه درهمین مرحله بروزمی یابد.
موجب دیگری که تجزیه شرکتها را ایجاد می کند، بروزاختلاف بین شریکان یک شرکت است که در کشورما منجربه پایمال شدن حقوق گروهی ازشرکاء به نفع شرکائی دیگر که معمولا”رکن مدیریت رابرعهده دارند می گردد.14 تجزیه ی شرکتها امرمطلوبی است که درقوانین ومقررات ما باعدم پیش بینی قانونگذارمواجه بوده، راهکارسریعی برای بنگاهها وشرکتهای راکد وعدم پویا است که بااین فرایند وتغییرات جزیی بتوانند هرچه بیشتر تخصصی شوند وبه سرمایه ایده آل دست پیدا کنند، واین دقیقا همان چیزی است که کشورهای ایالات متحده وکشورهای اروپایی چندی پیش به آن دست یافتند.
گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه
دراین گفتار سعی براینست که نظریات موافقان ومخالفان را در دوبحث ادغام وتجزیه رابطور مجزا بیان کنیم.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید