2-1-13- نگرش سیستمی زنجیره ارزش22
2-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت22
2-1-2-فرایند توزیع23
2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی23
2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی24
2-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیکی یا آمیخته آن عبارتند از:24
2-1-5-1- پردازش سفارشات24
2-1-5-2- موجودی25
2-1-5-3- انبارداری25
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-5-4- حمل و نقل25
2-1-6-مفهوم لجستیک کالا26
2-2-1- مقدمه27
2-2-2-معیارهای کلیدی در ارزیابی تأمین کنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن28
2-2-3- عوامل کلیدی تشکیل دهنده فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان31
2-2-3-1-تأمین کنندگان31
2-2-3-2- ارزیابان31
2-2-3-3- معیارهای ارزیابی31
2-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش32
2-2-4-1-بعد مسافت(حمل و نقل)32
2-2-4-2- افزایش حسن شهرت34
2-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملکرد قبلی )35
2-2-4-4-سابقه تأمین کننده36
2-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت36
2-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین کنندگان37
2-2-5- فرآیند اداره تدارکات مجتمع گاز پارس جنوبی39
2-2-6- ساختار خرید41
2-2-6-1- استعلام گیری41
2-2-6-2- ارزیابی فنی41
2-2-6-3- ارزیابی مالی41
2-2-6-4- صدور سفارش خرید42
2-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید42
2-2-6-6- رسید کالا42
2-2-6-7-تسویه حساب مالی42
2-2-7-ارزیابی تأمین کننده یا عرضه کننده42
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده43
2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت43
2-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه کالای موردنظر43
2-2-7-4-اخذ استعلام44
2-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاکات44
2-2-8-اهمیت انتخاب عرضه کننده44
2-2-9- وظایف مأمور خرید45
2-2-9-1- مشخص کردن نوع تقاضا45
2-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه45
2-2-9-3- ارسال استعلام45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-9-4- دریافت پاکات پیشنهاد46
2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود)46
2-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت‌ها46
2-2-9-7- ارسال تلکس46
2-2-9-8- ارسال سفارش کتبی46
2-3-1- مقدمه46
2-3-2-فرآیند تصمیم‌گیری را می‌توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست47
2-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان47
2-3-4-تصمیم گیری چند معیاره48
2-3-5- تبدیل شاخص های کیفی به کمی48
2-3-6-مدل انتخاب چند معیاره49
2-3-7-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی49
2-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی50
2-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی51
2-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری53
2-3-12-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی54
2-3-13-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی54
2-3-14-چارچوب نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته مربوط55
2-3-14-1- پژوهش‌های مرتب داخلی56
2-3-14-2-پژوهش‌های خارجی57
فصل سوم:روش تحقیق
3-2- روش تحقیق59
3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات60
3-3-1-روایی60
3-3-2-پایایی61
3-4- آزمون آلفای کرونباخ61
3-5- آشنایی با جامعه آماری62
3-6-متغیرهای تحقیق62
3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها63
3-8-مدل مفهومی تحقیق63
3-9-مدل آماری تحقیق:64
فصل چهارم:نتایج
4-1-1. محاسبه حجم نمونه:66
4-2-1. به ترتیب نمودار(4-1) میزان فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.67
4-2-2. در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد.68
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات68
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3. در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد.69
4-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه کار نشان خواهد داد.69
4-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد.70
4-3. بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی71
4-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده است.71
4-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده است.72
4-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.73
4-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” تامین کننده نشان داده شده است.73
4-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین کننده نشان داده شده است.74
4-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین کننده نشان داده شده است.75
4-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.75
4-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.76
4-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است.77
4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.77
4-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.78
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.79
4-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده است.80
4-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.81
4-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.82
4-4. اولویت بندی عوامل با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی:82
4-6- تشکیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها)84
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-2- بحث و نتیجه گیری90
5-3- مشکلات و تنگناهای تحقیق93
5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و ماخذ
منابع فارسی:97
منابع غیر فارسی:100
پیوست103
چگیده انگلیسی118
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیکسون.38
جدول (2-2): معیارهایی که از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است.30
جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد34
جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم51
جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار52
جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52)53
جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی84
جدول(4-3): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده AHP85
جدول(4-4): اولویت بندی معیارها85
جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR)86
جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی86
جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی87
جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین87
جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تدارکات 19
نمودار(2-2): عوامل تولید23
نمودار(2-3): نمونه ای از یک زنجیره تأمین خطی23
نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیک24
نمودار(2-5): اهداف زنجیره‌ تأمین ناب25
نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر22
نمودار (2-7): نگرش سیستمی زنجیره‌ تأمین22
نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشه52،1385)23
نمودار(2-9): سیستم کلان لجستیک(بردستانی ، 1387،204)27
نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسک در نمودار چیکن38
نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده43
نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه کننده45
نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری47
نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی50
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق83
نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق84
نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی)67
نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی)68
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات68
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات68
نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن69
نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن69
نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه کـار70
نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت70
نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت70
نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه”71
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه”71
نمودار(4-13): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت”72
نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت”72
نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای کیفیت”73
نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی”95
نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی و توان مالی74
نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت “74
نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عاملتوان و دانش فنی” و بعد مسافت 74
نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “75
نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “75
نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای کیفیت “75
نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل سابقه” و ” استانداردهای کیفیت”76
نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی “76
نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی “76
نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “77
نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “77
نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای کیفیت “77
نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل شهرت و” استانداردهای کیفیت “78
نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی”78
نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی”78
نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”79
نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”79
نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی “80
نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل استاندادهای کیفیت و” توان مالی”80
نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت “81
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل استاندادهای کیفیت و بعد مسافت 81
نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت “82
نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت “82
نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبی در تکنیک AHP108
نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن کم به زیاد86
نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها92
نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها92
نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای)119
چکیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند که شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی کیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شرکت کننده در امر خرید، در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد کارشناسان خرید و متقاضیان کالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یک پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و کسانی که نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. که در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از کارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه
امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتی به قدری زیاد شده که مسئله تامین و مدیریت تامین کنندگان آنها به معضل بزرگی برای شرکتهای تولیدکننده تبدیل شده است.
در بازارهای جهانی امروزی، شرکت ها واحدهایی با نامهای تجاری مجزا از هم نیستند که بتوانند به صورت مستقل فعالیت کنند. بلکه درعوض بخش مهمی از یک زنجیره عرضه هستند. در این حالت موفقیت نهایی یک شرکت بستگی به توانایی مدیریتی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبکه پیچیده ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،2000،ص1-23)1. در دهه اخیر، مدیریت وظیفه خرید در زنجیره عرضه چالشی برای بیشتر شرکت ها بوده است. و نیاز به دستیابی به یک سطح رقابتی جهانی در زمینه عرضه به طور اساسی افزایش پیدا کرده است(کارپاک و همکاران،2001،ص1-21)2.
مدیریت زنجیره‌ تأمین3 از جمله مفاهیمی می باشد که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده است(احمدی، 1384، 22). از دید کنسول مدیریت لجستیک4 کالا ضرورت مطالعه به روی مدیریت زنجیره‌ تأمین1 بسیار حائز اهمیت می باشد علی الخصوص که کشورهایی چون ایران که درحال صنعتی شدن هستند می باید توجه ویژه ای نسبت به این مسئله داشته باشند درهمین راستا مدیریت تدارکات کالا (لجستیک ) بخشی از فرایند زنجیره‌ تأمین است.
با توجه به موارد مذکور این پژوهش در زمینه امور بازرگانی و در بخش تدارکات و امور کالای(مدیریت بازرگانی) شرکت مجتمع پارس جنوبی، به منظور ارائه راهکار مناسب برای اولویت بندی معیارها و ارزیابی و انتخاب عقلایی تر به جای ارزیابی و انتخاب ذهنی می باشد. با شناسایی و اولویت بندی معیارهای مناسب تر در انتخاب تامین کنندگان، با استفاده از روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی5 که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه6 است صورت می گیرد. کارشناسان می توانند با نتایج حاصله از این روش به یک جمع بندی برای انتخاب تامین کننده مناسب برای شرکت دست یابند و با انجام این بررسی و تحلیل نتایج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شرکت مورد بررسی جنبه عملیاتی(اجرایی)به خود خواهد گرفت.

1-2- بیان مسئله
مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه هایی است که نسبت به حوزه های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی های ارتباطی وسیستمهای اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی و افزایش آگاهی از محیط, همه جزو عواملی هستند که شرکت ها را وادار کرده است که به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمرکز کنند.
واژه مدیریت زنجیره‌ تأمین قریب به بیست سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و به فعالیت های یکپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آنها به کالاهای واسطه و نهایی، توزیع کالا وتحویل آن به مشتریان نهایی اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)7. مدیران از تحول در فناوری و زنجیره های عرضه آگاه شده اند. انواع شوک هایی که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق می افتند، به طور اساسی روشی را که مدیران به محیط سازمان می نگرند، را تغییر داده است. یکی از حوزه هایی که بیشتر شرکت ها توجه خود را به آن معطوف کرده اند، مدیریت منبع یابی و خرید است. سه مزیت از تمرکز بر مدیریت منبع یابی و خرید حاصل می شود که عبارتند از: هزینه، کیفیت و فناوری( مونسزکا،1998،ص2-3)8. جای خوشبختی است که اخیرا” در شرکت مورد مطالعه بخشی تحت عنوان بررسی منابع و معرفی منابع ایجاد شده ولذا در راستای پژوهش حاضر می توان از اطلاعات این بخش استفاده نمود.از آنجا که تصمیم گیری زمانی که اطلاعات موجود ناکامل و غیردقیق هستند، مشکل می شود. مشکل رویه ای دیگر در استفاده از رویه رسمی حمایت از فرایند تصمیم گیری انتخاب عرضه کننده، به طبیعت نامتجانس معیارهای درنظر گرفته شده، برمی گردد. همچنین تعیین وزن های صحیح برای هر معیار ارزیابی سطح ناپایــداری ذاتی در فرایند انتخاب را افزایش می دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236)9. این مهم تصمیم گیر را ناچار می کند که در اتخاذ تصمیم دقت نظر بیشتری به خرج دهد یک صرفه جویی کم درهزینه های خرید می تواند علاوه بر همان میزان تاثیر بر روی سود، موجب افزایش چند برابر در فــروش شود. همکاری نزدیک با عــرضه کنندگان، موجب هزینه های واحد پایین تر می شود و روابط بلندمدت تر حتی کیفیت بهتـری را در هزینه پایین تر موجب می شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424 )10.
در بیشتر صنایع، هزینه موادخام و قطعات، هزینه اصلی یک محصول را تشکیل می دهند، بنابراین، بخش خرید می تواند نقش کلیدی را در کارایی و اثربخشی یک سازمان ایفا کند. بدین علت که اثر مستقیمی روی کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت دارد(قدسی پور؛ابرین،2001،ص1)11. علاوه بر این، از آنجایی که هم اکنون عرضه کنندگان اثر اساسی را بر روی موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کنند، خرید,که قبلاً به عنوان یک ابزار تاکتیکی محض درنظر گرفته می شد، هم اکنون به عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته می شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424). در دنیای‌ امروز یکی‌ از بحث‌ انگیزترین‌ ونگران‌کننده‌ترین‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهانی‌ است‌ و این‌ مسئله‌ که‌ با ورود به‌ چنین‌ دنیایی‌ باید منتظر چه‌ پیامدهایی‌بود؟ و روند پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌چه‌ چالش‌هایی‌ پیش‌ روی‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه‌ وکمتر توسعه‌یافته‌ قرار خواهد داد؟
منظور خود را از زنجیره‌ تأمین، شناسایی عرضه کننده مناسب بیان می‌داریم: مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه‌هایی است که نسبت به حوزه‌های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تکنولوژی‌های ارتباطی وسیستم های اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی وافزایش آگاهی از محیط، همه جزو عواملی هستند که شرکت‌ها را وادار کرده که به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمرکز کنند. از آنجائی‌که‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ این‌ صنعت‌ و پیش‌بینی‌آینده‌، حرکت درمحیط پیچیده‌ و ظریف‌ دنیای‌ رقابتی‌ امروز است، هیچ‌سازمان‌ اقتصادیی‌ بدون‌ داشتن‌ یک‌ برنامه‌ریزی‌صحیح‌ و اصولی‌ قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ نخواهد بود(استراتژی مناسب). این‌ واقعیت‌ وقتی‌ دارای‌ اهمیت‌ بیشتری‌ می‌شودکه‌ مسئله‌ پیوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهانی12 و ورود به‌ بازارهای‌جهانی‌ از یک‌ سو و برنامه‌ ریزی‌ برای‌ یک‌ بخش ‌مهم‌ و دارای‌ مزیت‌ تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی ازسوی‌ دیگر مطرح‌ باشد. در شرکت های بزرگ دولتی همچون شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی13 علیرغم داشتن منابع مالی مناسب و نیروی انسانی کافی وکارآمد با مشکلات زیر روبرو هستند؛

1. تامین کالاهای خارجی(ورود کالا)
2. موضوع تحریم های اقتصادی
3. نحوه انتخاب منابع تامین کننده درخرید‌های داخلی

با توجه به ماموریت خطیر شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی2 که بهره برداری از ذخائر مشترک گازی از جمله آن است، تامین به موقع کالای مذکور همانند نقش جریان خون در بدن است که لازم است با توجه ویژه به آن پرداخته شود.

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
رفتار خرید صنعتی به وسیله عوامل عقلایی و نیز متغیرهای ذهنی تحت تاثیر قرار می گیرد. عوامل عقلایی شامل عوامل خاص محصول و عوامل خاص شرکت است. برای مثال، خصیصه های فروشنده مانند مکان جغرافیایی، زمان تأخیر و قیمت. متغیرهای ذهنی شامل سبک زندگی، علایق، فعالیتها و ارزشهای شخصی خریداران است. عدم قطعیت(ناپایداری) قضاوت ذهنی هنگام انجام فرایند انتخاب عرضه کننده وجود دارد. همچنین تصمیم گیری زمانی که اطلاعات موجود ناکامل و غیردقیق هستند، مشکل می شود. مشکل رویه ای دیگر در استفاده از رویه رسمی حمایت از فرایند تصمیم گیری انتخاب عرضه کننده، به طبیعت نامتجانس معیارهای درنظر گرفته شده، برمی گردد. همچنین تعیین وزنهای صحیح برای هر معیار ارزیابی سطح ناپایـداری ذاتی در فرایند انتخاب را افزایش می دهد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236). به عبارت دیگر، زمانی که یک عرضه کننده بخشی از یک زنجیره عرضه خوب مدیریت شده می شود، آن اثر دایمی روی رقابت پذیری کل شرکت خواهد داشت. بنابراین، ما مجبور هستیم تا یکی از اساسی ترین مسئولیتهای مدیریت عرضه کننده یعنی انتخاب عرضه کننده را مورد بازنگری قرار دهیم. اهمیت انتخاب عرضه کننده از این حقیقت ناشی می شود که آن منابع را متعهد می کند درحالی که به طور همزمان بر فعالیتهایی از قبیل مدیریت موجودی، برنامه ریزی و کنترل تولید، الزامات جریان وجوه نقد و کیفیت محصول اثر می گذارد. اهمیت این موضوع باتوجه به توسعه های اخیر در مدیریت عرضه کننده بیش از پیش آشکار می گردد، جایی که عضویت در زنجیره عرضه به صورت روابط بلندمدت گرایش می یابد(چوی،هارتلی،1996،ص 333-339)14. منبع یابی چندگانه به عنوان پاسخی به عدم اطمینان های اتکا به تحویلهای یک عرضه کننده درنظر گرفته شده است که می تواند بــه وسیله اقتضائاتی مانند مشکلات حمل ونقل، آتش سوزی و… به تأخیر انداخته شود. پس استراتژی خرید شامل یک رویه تصمیم با توجه به موقعیتهایی خواهد بود که در آن منبع یابی چندگانه باید اتخاذ شود. به طوراساسی این باید شامل اقلامی باشد که در فرایند تولید، حیاتی(مهم) هستند و اگر خطوط تولید متوقف شوند هزینه های بالایی به شرکت تحمیل خواهد شد(کوایل،1998،ص200)15.

منظور از این تحقیق تعیین معیارهای مناسب و اولویت‌بندی آنها برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی است. یافتن روش‌های موثر و ارایه پیشنهادهای سازنده پس از بررسی علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محقق را جهت یافتن راه‌کارهای عملی کمک خواهد کرد.

بنابراین با این سوالات این پژوهش را آغازنمودیم:
1-4- سوال‌های اصلی تحقیق
1) نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
2) درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

1-5- سوال‌های فرعی تحقیق
1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

1-6- هدف از انجام تحقیق
1-6-1- هدف کلی
تاثیر عواملی همچون بعد مسافت، نام تجاری(شهرت)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکتهای توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی به چه میزان است؟

1-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می‌باشد
1. تعیین تاثیر عامل بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
2. تعیین تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
3. تعیین تاثیر عامل توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
4. تعیین تاثیر عامل سابقه همکاری(با شرکتهای توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
5. تعیین تاثیر عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
6. تعیین تاثیر عامل استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.

1-6-3- اهداف کاربردی
* شناسایی معیارهای انتخاب تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبی
* جلب توجه مدیران عالی و مدیریت بازرگانی به اهمیت و نقش اولویت بندی کمی به جای اولویت بندی ذهنی در ارزیابی تامین کنندگان

1-7- فرضیه‏های تحقیق
1) به نظر می رسد که مهمترین عامل برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی عامل سابقه همکاری با شرکت های تابعه نفت است.
2) به نظر می رسد اولویت هریک از عوامل در انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی متفاوت است که با استفاده از تکنیک های فرایند تحلیل سلسله مراتبی جواب مورد نظر بدست می آید.

1-8- در این پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته به ترتیب عبارتند از:
1-8-1-متغیر وابسته:
معیارهای انتخاب تامین کنندگان
1-8-2- متغیر مستقل:
تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)16 است.

قلمرو زمانی:

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید