فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقد مه 91

روش تحقیق 91
جامعه آماری 91
نمونه وروش نمونه گیری 92
ابزار جمع آوری داده ها 93
روایی و پایایی پرسشنامه 94
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 95
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 97
داده های جمعیت شناختی 97
تحلیل توصیفی داده ها 102
تحلیل استنباطی داده ها 107
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 128
بحث و نتیجه گیری 129
پیشنهادات 130
محدودیت ها 131
پیوست ها
پرسشنا مه 133
منابع فارسی 138

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع انگلیسی 142
مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش 143
دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه 144


پاسخی بگذارید