?-?- اهداف تحقیق ?
?-?- فرضیه‌ها ?
?-?- استفاده کنندگان ?
?-?- تعریف ?

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله ?
پیشینه تحقیق ?
2 -1- طبقه‌بندی قراردادها ?
2-1-1- روش اعطایی ?
2-1-2- روش قیمت ‌گذاری ?
2-2- بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت ?
2-2-1- روش امانی ??
2-2-2- روش پیمانکاری (سه عاملی) یا روش معروف مثلثی ??
2-2-3- روش کلید در دست ??
2-2-4- روش طرح و ساخت توأم ??
2-2-5- روش طراحی، تهیه، تأمین و ساخت (ای. پی. سی) ??
2-3- قراردادهای نوین مهندسی . ??
2-3-1- روش ساخت – بهره‌برداری – انتقال ??
2-3-2- قراداد احداث، تملک، بهره‌برداری ??
2-3-3- قرداد ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال ??
?-3-4- قرارداد احداث، انتقال، بهره‌برداری ??
2-3-5- قراداد احداث، اجاره، انتقال ??
2-3-6- قراداد ساخت و انتقال ??
2-3-7- قرارداد بیع متقابل ??
2-3-8- قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) ??
2-4- پیمان‎های تیپ (معمول) مدیریت (پیمان‎های مدیریت ساخت) ??
?-?-?- روش مدیریت ساخت (سی.ام) ??
2-4-2. روش پیمانکاری طراحی و مدیریت ??
2-4-3. روش پیمانکاری عمومی (جی. سی) ??
2-4-4. مقایسه‌ی روش‌های مدیریت ساخت (سی. ام) و پیمانکاری مدیریت (آم. سی) . ??
2-4-5. تفاوت‌های روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت (MC و CM) ??
2-4-6. تشابهات روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت ??
2-4-7- مقایسه‌ی روش‌های طرح و ساخت توأم و پیمانکاری مدیریت ??
2-4-8- مقایسه‌ی روش‌های پیمانکاری عمومی و پیمانکاری مدیریت ??
2-5- انواع قراردادها از دیدگاه‌های مختلف ??
2-5-1. انواع روش‌های قرارداد از نظر پروفسور میلر ??
2-5-2- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه جوزف و هاوس ??
2-5-3- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پروفسور مارش ??
2-5-4- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پری ??
?-?- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه ??
?-?-1- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه از دیدگاه ام. گوردن ??
?-?- دعاوی ??
?-?-?- مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی ??
?-?-?. مدیریت دعاوی ??
?-?-?- پیشگیری از بروز دعاوی ??
?-?-?- شناسایی و پیگیری موارد دعاوی ??
?-?- آشنایی کامل با متن پیمان مبادله شده ??
?-?- تعیین و ارزیابی دعاوی ??
?-??- نقش پیمانکاری در دعاوی ??
?-??- قراردادهای عمرانی ??
?-??-?- تعریف قرارداد ??
?-??-?- روش‌های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی): ??
الف-?-??-?- روش طرح، مناقصه، ساخت ??
?-??-?- انواع قرارداد پیمانکاری ??
الف-?-??-?- قرارداد برمبنای قیمت واحد ??
ب-?-??-?- قرارداد با مبلغ مقطوع ??
ج-?-??-?- قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا .در دانشگاه آزاد اسلامی یزد??
د-?-??-?- قرارداد هزینه به اضافه سود ??

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هـ-?-??-?- مدیریت پیمان ??
ب-?-??-?- روش طرح و ساخت ??
ج-?-??-?- روش ساخت ، بهره برداری ، انتقال (B.O.T) ??
د-?-??-?- روش ساخت ، بهره برداری ، تملک ، انتقال (B.O.O.T) ??
هـ-?-??-?- روش ساخت ، تملک، بهره برداری ??
?-??- مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و کلان ??
?-??-?- مراحل پیاده سازی آنالیز SWOT ??
?-??-?- نکات تکمیلی و بهبود در SWOT ??
?-??- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ??
?-??- پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ??
?-??- بررسی عوامل خارجی شرکت نمونه ??
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مواد و روش ها
3-2-جامعه آماری
3-3-نمونه آماری
3-4-ابزار گردآوری
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری
3-6-روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
3-7-خلاصه فصل
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1-یافته های عمومی
4-2-یافته های اختصاصی تحقیق
4-2-1- پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با قرارداد متر مربع زیربنا
4-2-2-بررسی عوامل عدم تحقق قرارداد های موردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
4-2-2-1-پروژه ساختمان مسجد و حسینیه
4-2-2-2-پروژه ساختمان 1001
4-2-2-3-پروژه ساختمان 1123
4-2-2-4-پروژه ساختمان افشاریان و طاهری
4-2-2-5-پروژه ساختمان آموزشی ولی عصر عج
4-2-2-6-پروژه ساختمان خوابگاه حضرت رقیه س
4-2-2-7-پروژه ساختمان ورزشی سما
4-2-2-8-پروژه ساختمان سوله متالورژی
4-2-2-9-پروژه ساختمان سلف آزاد
4-3-تحلیل جداول و یافته ها
4-4-خلاصه فصل
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-راهبردهای SO,ST,WT,WO
5-2-راهبردهای ترکیبی
5-2-پیشنهادات
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول لیست پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با قرارداد متر مربع زیر بنا اجرا شده است
جدول فراوانی ودر صد تاثیر عوامل
جدول فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه
جدول فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد جامعه
جدول فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد جامعه
جدول نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول وزنهای ا اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فهرست شکل ها
شکل نمودار فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه
شکل نمودار فراوانی ودرصد تحصیلات افرا جامعه
شکل نمودار فراوانی ودرصد رشته تحصیلی افرا جامعه
شکل نمودار ارزیابی SWOT
چکیده
بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما وپیمانکار می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر مربع زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ???? در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی وخصوصی پیمان قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید.و این سوال پیش می آید که نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد چیست. به این منظورپژوهش حاضربااستفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی وتعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد به روش swot نسبت به تعیین راهبردهای مختلف so ,st ,wt ,wo اقدام می نماید. تجزیه وتحلیل‌ها نشان داد با اتخاذ این راهبردها می توان نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.
کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، قراردادعمرانی، تحلیل swot، دانشگاه آزاد اسلامی

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.
از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم .
?-?- بیان مسئله
با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ???? و با اصلاحاتی از سال ???2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد
ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.
?-?- اهمیت و ضرورت تحقیق
بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.
?-?- سؤال تحقیق
چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟
در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟
نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟
?-?- علت انتخاب موضوع
با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.
?-?- اهداف تحقیق
این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .
?-?- فرضیه‌ها
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.
تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.
بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.
?-?- استفاده کنندگان
با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.
?-?- جنبه نوع آوری تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.
?-?- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.
?-??- تعریف
تحلیلswot: روش تجزیه و تحلیل swotمدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک ازعوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها راشناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می‌سازد.
قرارداد: رابطه‌ای است حقوقی بین پیمانکار وکارفرما که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می‌باشد. لازم به ذکر است قرارداد یک امر توافقی است و درصورتی‌که باقوانین کشور مغایرت نداشته باشد به هرشکلی می‌تواند منعقد شود، ولی درمورد طرح‌های عمرانی که که اعتبار آنها از منابع عمومی تأمین می‌گردد، لزوماً این امر می‌بایست در چارچوب ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام پذیرد ولی چون این چارچوب مدون و تعریف شده است معمولاً درمورد سایر قراردادها نیز که اعتبارات آنها غیر از محل طرح‌های عمرانی است با اندک تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله
?-?- پیشینه تحقیق
اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آناه حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید. پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. این قرارداد با وجود دارا بودن نقاط قوتی همچون پادار بودن اعتبار هزینه کار، وجود اطلاعات دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده مشخص بودن مبلغ نهایی پروژه ، به حداقل رسیدن زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و قابلیت استفاده در قراردادهای مختلفی مثل EPC و طرح و ساخت دارای نقاط ضعف و کاستی هایی چون نیاز به برآورد دقیق، افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار، ناچیز بودن سقف خسارات دیرکرد می‌باشد دستورالعمل انعقاد پیمان به صورت سرجمع در تاریخ 4/2/89 به منظور استفاده در قراردادها دستگاه های اجرایی و پوشش نقاط ضعف و رفع کاستی های بخش نامه های قبلی ابلاغ گردید ولی با این وجود هنوز موارد متعددی وجود دارد که می‌تواند مورد ادعای طرفین قرار گیرد (کماسی، قنائی، 1392) نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت است که در ابتدا بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می‌شود و با توجه به برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با توجه به نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می شود (منصوری، محسن،1392)
با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، برآورد دقیق و بروز رسانی متناسب نرخ آن برای دوره اجرا نقش سرنوشت سازی در موفقیت و شکست این پروژه ها خواهد داشت. با توجه به گرانی های بی رویه و غیر قابل پیش بینی اخیر وبا نظر به مقطوع بودن نرخ این گونه پیمانها و عدم بروزرسانی مناسب نرخ و عدم تعلق تعدیل و مابه التفاوت متناسب به آنها در دوره اجراء بسیاری از این پروژه ها در وضعیت شکست، تعلیق و ماده 46 قرار گرفته اند (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393) با توجه به اینکه بسیاری از پروژه ها با روش پرداخت بر اساس فهرست بها به دلیل جوابگو نبودن تعدیل آحاد بها در پی تورم و بی سابقه و گرانی های اخیر در وضعیت شکست گرفته اند وضعیت پروژه هایی باپیمان سرجمع بسیار اسفناکتر می‌باشد که این امر خود یکی از اساسی ترین علل شکست این گونه پروژه ها می باشد. (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393)
10 اولویت اول که باعث تأخیر در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، شده اند به این ترتیب می باشند:
1- عدم توانایی مالی پیمانکار
2- بکارگیری اجناس نامرغوب بومی جهت استفاده در پروژه
3- بروز حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی
4- عدم بکارگیری سیستم مکانیزه در تعیین موجودی انبار و تحویل تجهیزات
5- حوادث قهریه مانند سیل و طوفان و زلزله
6- عدم توانایی فنی ناظرها
7- تعلل در تهیه و ارائه ی صورت وضعیت کارهای خاتمه یافته توسط پیمانکار
8- عدم پرداخت واقعی دستمزد نیروهای فنی توسط کارفرما و یا مشاور
9- توقف پروژه توسط نهادها و سازمانها
10- عدم ابلاغ به موقع بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز. (واحدی نژاد،حمید، 1392)
اسماعیل رادگهر بیان می‌دارد: با ابلاغ بخشنامه ???/???? در مورخ ?/?/?? روال انعقاد قراردادها در سطح کشور تغییر یافت. این سبک از قرارداد اگر چه از مزایا و منافع زیادی برای دستگاه کارفرمایی و نظارت برخوردار است. اما در صورت عدم اشراف مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در تهیه اسناد لازم و طرح و پیگیری دعاوی در محافل رسمی و غیررسمی شبهات زیادی را به همراه دارد. قبل از تاریخ ?? آبانماه ???? اکثر قراردادهای اجرایی دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرست ‌بها و شرح عملیات تدوین می‌شد و تعدیلات آحاد بها هر سه ماه ابلاغ می‌گردید ولی با تمامی ضعف‌ها و کمبود‌ها مراتب مدون و مس‍‍‍‍‍‍‍ئولیت‌ها و اختیارات شفاف بود. با ابلاغ بخشنامه‌ی ???/?????? با عنوان انعقاد پیمان با متر مربع زیر بنا و حذف فهارس بها تحولی بزرگ در قوانین پیمان ایجاد شد. هر چند قبول این شرایط برای جامعه پیمانکاران و حتی دستگاه‌های مناقصه‌گزار سخت بود و اشکالات بسیار زیاد موجود در سیستم، برخی از قسمت‌های صنعت ساخت و ساز کشور را با مخاطره‌‌ی جدی روبرو کرد اما موارد قابل قبولی مثل بسته شدن عوامل تاخیرات بی مورد جهت دریافت تعدیل را داشت.
بعد از بحث و جدل‌های زیاد اصناف مختلف و سازمان‌ها بخشنامه ???/???? ابلاغ شد که پاره ای از اشکالات بخشنامه قبلی را مثل مشخص شدن اعتبارات و پرداخت‌ها و تعدیلات سیمان و فولاد را در خود حل کرده بود اما همچنان ملاک بسیاری از دستگاه‌ها برای تخمین مبالغ پیمان و شروح عملیات همان فهرست بهای سال‌های قبل با ضرایب تقریبی است.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید