تحقیق و تولید باکتری سویا در ایران

برای تهیه سوش خالص چندین بار پودرنیتراژن موردآزمایش قرارگرفت که به دلائل وجود میکروبهای سریع‌الرشد درخاک و بطئی الرشد بودن باکتری ریزوبیوم ژاپونیکم نتیجه مطلوب حاصل نشد و تنهاراه تهیه…

پروژه “شهرهای سالم”سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای جدی آن در جمهوری اسلامی ایران/

انسان از آغاز شهرنشینی همواره سعی نموده کیفیت زندگی در محیط زیست خود را بهبود بخشد. این تلاشها در طیف تخیلی و خیال‌پردازانه “آرمانشهرها”توسط فلاسفه، دانشمندان و هنرمندان در سرتاسر…