مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (784)

S.L.A.T.E:Sheridan Learning and Teaching Environment. U.N.I.D.I.R:United Nations Institute for Disarmament Research. U.N.S.C:United Nations Correspondents Association. U.N.T.S:United Nations Treaty Series. U.S.A.F.L.R:United States Air Force Law Review.U.S.-CHINA ECON.&SEC.REV.COMM’N:United States-China Econamic and Security Review Commission. U.S.N.S.S:United States Navel Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (783)

فصل سوم : روش اجرای تحقیقمقد مه 91 سایت منبع روش تحقیق 91جامعه آماری 91نمونه وروش نمونه گیری 92ابزار جمع آوری داده ها 93روایی و پایایی پرسشنامه 94روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 95فصل چهارم : تجزیه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (779)

انواع کارتهای اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….42انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت………………………………………………………………………………………………..44انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد………………………………………………………………………………47مسائل و مشکلات کارتهای اعتباری(بانکی)…………………………………………………………………………………..48پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………49تعریف پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………..49اهمیت و مزایای پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..50انواع پول الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………..54معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………….55پرداخت الکترونیکی صورت حسابها………………………………………………………………………………………………57بررسی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (778)

1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها135-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها13فصل دوم: ادبیات تحقیقمقدمه162-1 دینداری162-1-1 نگرش های مذهبی172-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین182-1-3 کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری202-1-4الگوهای دینداری242-1-5نظریه های مربوط به دینداری272-1-6 Read more…

By 92, ago