مطالعه تطبیقی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر رضایت شغلی و رفع نیاز‌های آموزشی معلمان آموزش و پرورش ایران و آلمان

تحقیق حاضر با هدف مطالعه تطبیقی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر رضایت شغلی و رفع نیاز های آموزشی معلمان آموزش و پرورش ایران و آلمان تدوین شده است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی بوده و با توجه به نوع فرضیات و اهداف تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است که در برخی متون به تحقیق پیمایشی معروف است و از لحاظ هدف یک تحقیق توسعه ای - کاربردی است.
استفاده گردید. این تحقیق با استفاده از جدول مورگان بر روی 196 نفر از معلمان شهر توبینگن در آلمان و همین تعداد معلم از شهر شیراز در ایران انجام گردید. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. دو سوال اساسی این تحقیق شامل 1- آیا دوره های ضمن خدمت تاثیر متفاوتی در رفع نیاز آموزشی معلمان دو کشور دارد؟ و 2- آیا دوره های ضمن خدمت تاثیر متفاوتی بر رضایت شغلی معلمان دو کشور دارد؟ بود.
جهت پاسخ به این سوالات دو پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت پرسش نامه اول که محقق ساخته است جهت بررسی این که دوره های آموزش ضمن خدمت به چه میزان با نیازهای شغلی معلمان همخوانی دارد تهیه و در پرسش نامه دوم تاثیر دوره های ضمن خدمت بر رضایت شغلی معلمان مورد بررسی قرار گرفت که همان پرسش نامه رضایت شغلی برای فیلد و روث است که شفیع آبادی در کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای صفحه 131 آورده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش من – ویتنی استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی معلمان کشور آلمان (1/02±3/41) نسبت به معلمان ایران (1/06±2/92) به طور معنی داری موثرتر بود (0/05>P). اما تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی دو جامعه مورد مطالعه در رفع نیازهای آموزشی معلمان کشور آلمان (1/18±3/72) نسبت به معلمان ایران (1/12±3/77) اختلاف معنی داری نداشت (0/171=P).
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی تاثیر بسزایی در ارتقا سطح آموزش دارد.