شرایط بهینه تولید اسید آنترانیلیک در ایران

هدف از اجرای این پروژه، بررسی و تولید اسید آنترانیلیک با استفاده از مواد اولیه داخلی است .علاوه براین، پس از برگزیدن روش انجام فرآیند، شرایط بهینه عملیاتی این فرآیند تعیین می‌شود.در پروژه مذکور، فعالیتها در دو مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت انجام شده است .لازم به ذکر است که اسید آنترانیلیک به عنوان ماده واسطه در صنایع رنگ ، دارو و مواد معطره و… از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .به منظور نیل به اهداف فوق، انجام فرآیند از طریق واکنش بازآرایی هوفمن برروی فتالیمید به عنوان روش مناسب برگزیده شد.دراجرای این فرآیند احتیاج به محلولهای فتالیمید سدیم و هیپوکلریت سدیم است .فتالیمید و محلول هیپوکلریت سدیم از طریق سنتز تهیه شدند.به منظور تولید فتالیمید، سه روش مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت :الف – واکنش انیدریدفتالیک و محلول آمونیاک ب – واکنش انیدرید فتالیک و اوره در محیط مذاب ج – واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک روش مورد ج، به عنوان روش مطلوب برگزیده شد.واکنش انیدرید فتالیک و اوره درجه دو است .ثابت سرعت این واکنش 051ˆ0 لیتر بر دقیقه .مول به دست آمد.در راستای تعیین ثابت سرعت واکنش 7 منحنی انجماد مخلوط انیدرید فتالیک و فتالیمید موردنیاز است که با انجام آزمایشهای مربوطه، این منحنی تهیه شد.محلول هیپوکلریت سدیم باغلظت 5ˆ12 درصد وزنی، از تزریق گاز کلر به داخل محلول هیدروکسید سدیم تهیه شد.به منظور تولید اسید آنترانیلیک ، واکنش فتالیمید سدیم و هیپوکلریت سدیم در راکتور لوله‌ای و طی دو مرحله انجام شد.در مرحله اول، محلول هیپوکلریت سدیم با دبی 190 سانتیمتر مکعب بر دقیقه و محلول فتالیمید سدیم با دبی 508 سانتیمتر مکعب بر دقیقه به یک راکتور لوله‌ای در شرایط ایزوترم 10-20 درجه سانتیگراد وارد شدند.زمان اقامت 1-2 دقیقه است .دراین مرحله فنیل ایزوسیانات -2-کربوکسیلیک اسید تولید می‌شود.در مرحله دوم، محصول مرحله اول وارد یک راکتور لوله‌های در شرایط ایزوترم 60-70 درجه سانتیگراد شد.زمان اقامت 1-2 دقیقه است .محصول واکنش ، محلول آنترانیلات سدیم است .این محلول، تحت تاثیر اسید سولفوریک 20 درصد و در PH 3/5-3/6 تولید اسید آنترانیلیک به صورت رسوب نمود.راندمان واکنش 80-85 درصد و درجه خلوص محصول 99 درصد بود.