طرح جمع‌آوری و شناسائی قارچهای ایران

این طرح یکی از طرح‌های پایه ای تحقیقات کشاورزی است که ازسال‌ها پیش در موسسه تحقیقات آفات وبیماری های گیاهی اوین اجراگردید ودرنتیجه مجموعه مناسبی ازگونه های مختلف قارچی بیماری های گیاهی جمع‌آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اندو همه ساله نیز باانجام مسافرت هائی به نقاط مختلف کشور جنس‌ها و گونه های جدید تشخیص داده می شود که اکثرا انگل نباتات زراعی ،درختان میوه و درختان جنگلی می باشند وتعدادی ازآنها نیزازنظر تغذیه وخواص داروئی حائز اهمیت می باشند.قارچ‌های جمع‌آوری شده ،تعیین نام گردیده ونتایج این تحقیقات بصورت مقاله و یا کتاب در دسترس مراکز علمی واجرائی قرار داده می شود. علاوه بر اجرای قسمت های پیش‌بینی شده نمونه هائی که توسط محققین موسسه برای تشخیص ارائه شود نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت .