مقایسه قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار و نظرسنجی پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز /