جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در استانهای مختلف کشور

علیرغم واکسیناسیون وسیعی که تاکنون علیه بیماری نیوکاسل در فارمهای مختلف پرورش‌دهنده مرغ (گوشتی و تخمی) در ایران انجام می‌گیرد متاسفانه باز هم گهگاهی وقوع مواردی از بیماری نیوکاسل باعث تلفات شدید و در نتیجه خسارات اقتصادی سنگینی می‌گردد که این امر می‌تواند در اثر عدم ایمنی‌زایی کافی در اثر واکسیناسیون، مدیریت ناصحیح و یا در بعضی موارد در اثر شیوع سویه‌های فوق حاد ویروس باشد لذا ضرورت جداسازی و شناسایی و تعیین هویت واریته‌های مختلف این ویروس از نظر حدت کاملا محسوس می‌باشد. در طی این پروژه ضمن شناسایی کانونهای آلوده در استانهای مختلف کشور نسبت به خونگیری و تهیه سرم جهت آزمایشات سرولوژیکی و متعاقب آن کالبدگشایی و نمونه‌برداری از موارد مشکوک به بیماری اقدام می‌گردد و در نهایت نسبت به جداسازی و شناسایی سویه‌های محلی ویروس نیوکاسل و تعیین هویت و مقایسه آنها با سویه‌های رفرانس با استفاده از PCR اقدام خواهد گردید.