بررسی و ارزیابی کمی فرسایش بادی در ایران

گرچه بیش از 30 سال از فعالیت مبارزه با فرسایش بادی درایران می‌گذرد معهذا هنوز نمی‌توان روشی را که مبتنی بر ارزیابی کمی فرسایش بادی در ایران باشد معرفی نمود. در واقع در این زمینه کار مشخصی درکشور صورت نگرفته است و با توجه به گسترش بیش از دو سوم از وسعت کشورکه دراقلیم خشک و نیمه‌خشک واقع شده‌اند اهمیت وجودی یک روش ارزیابی کمی فرسایش بادی را بیش از پیش افزایش داده است . این تحقیق بر آن است تا با استفاده از روش‌های کمی برآورد فرسایش بادی که برای دیگر نقاط جهان ابداع گردیده استفاده نموده و با بهره‌وری از اطلاعات موجود در مطالعاتی که توسط ارگانهای دولتی و خصوصی انجام شده است روش‌های کمی برآورد فرسایش بادی که برای دیگر نقاط جهان ابداع گردیده استفاده نموده و با بهره‌وری از اطلاعات موجود که توسط ارگانها دولتی و خصوصی انجام شده است روش مناسبی را جهت برآورد کمی فرسایش بادی در ایران ارائه دهد. برای انجام این تحقیق از روشهای F.A.O و انستیتو تحقیقات قزاقستان استفاده خواهد شد و نهایتا" نقشه‌ای با مقیاس 11000000 که نشانگر پراکنش فرسایش بادی خواهد بود ارائه می‌شود.