بررسی ملخهای بومی ایران ( نحوه و محل زیست و علل طغیان )

ملخهای بومی ایران ،به ویژه بالا خانواده Acridoidea ملخ‌های زیان آور به محصولات زراعی ازبین جنس‌ها و گونه های این بالا خانواده است .تاکنون بطور پراکنده ولی در مقیاس و تعداد زیاد جمع‌آوری شده اند و مجموعه فعلی کلکسیون ملخ‌ها ازنظر تنوع گونه ها نسبتا" غنی است ولی هیچگاه پراکنش محلی و جغرافیائی و همچنین نحوه زندگی ، محل زندگی ، نباتات مورد حمله نحوه خسارت گونه های موجود بطوردقیق روشن نگردیده ، ضمنا بجز جنس Dociostaurus که توسط مجری طرح تجدید نظر و تعیین نام گردید،نام علمی بقیه ملخهای کشور بطور صحیح و دقیق روشن نشده ،ضمنا گیاهان مورد حمله این ملخها بطورکلی مشخص نمی باشند و این خود مستلزم مطالعه و تحقیق می باشد.